CHINEESMETOLIVER.NL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Les 16

A:    ni shi Fiona ba. 

B:    mei cuo er.  

A:    tai hao le. women zhongyu jianmian le. 

B:    shi a.

A:    gei ni. xiao liwu.  

B:    xiexie. zhe shi shenme?

A:    qiaokeli.

B:    wo bu chi qiaokeli. ni shenme shihou

    hui meiguo?

A:    wo bu shi meiguoren, wo shi ouzhouren.

B:    ni hen pang.

A:    ni ye hen bang.

B:    bu bu bu. bu shi bang, shi pang.

    wo qu xi yixia shou.

A:    hao de.

A:    你是 Fiona 吧。 

B:    没错儿。 

A:    太好了。我们终于见面了。 

B:    是啊。

A:    给你。小礼物。  

B:    谢谢。这是什么?

A:    巧克力。

B:    我不吃巧克力。你什么时候回美国?

A:    我不是美国人,我是欧洲人。

B:    你很胖。

A:    你也很棒。

B:    不不不。不是棒,是胖。

    我去洗一下手。

A:    好的。

Naar boven

Chinees leren spreken voor beginners, de beste online cursus en taalles Chinees Mandarijn. Leer de Chinese tekens schrijven en lezen, en de Chinese taal praten. Gratis lessen. Chinees met Oliver.