CHINESEWITHOLIVER.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lesson 11

A:    qing wen, zhe shi shenme?

B:    wode tou.  

A:    ei ei, shao deng. na zhege ne? 

B:    wode toufa.

A:    hei se.

B:    shi de. nide shi huang se. wode 

    bi nide chang. nide hen duan.      

A:    ei, shao deng. tamen shi shenme? 

B:    wode yanjing, bi nide xiao. 

A:    en, danshi yan se shi yiyang de.

    zhege ne? 

B:    wode erduo. nide hao da.  

A:    ei, shao deng. zhege ne? 

B:    wode bizi. zhe shi wode zui.  

A:    na zhege ne?

B:    wode shou. mei zhi shou you wuge

    shouzhitou. ni kan, 1, 2, 3, 4, 5.   

A:    ei, shao deng. zhe shi shenme? 

B:    wode tui.

A:    a, mingbai le. xiexie, en.

B:    ni hao qiguai!

A:    请问,这是什么?

B:    我的头。  

A:    诶诶,稍等。那这个呢? 

B:    我的头发。

A:    黑色。

B:    是的。你的是黄色。我的比你的长。

    你的很短。      

A:    诶,稍等。它们是什么? 

B:    我的眼睛,比你的小。 

A:    嗯,但是颜色是一样的。这个呢? 

B:    我的耳朵。你的好大。  

A:    诶,稍等。这个呢? 

B:    我的鼻子。这是我的嘴。  

A:    那这个呢?

B:    我的手。每只手有五个手指头。

    你看,1, 2, 3, 4, 5.   

A:    诶,稍等。这是什么? 

B:    我的腿。

A:    啊,明白了。谢谢,嗯。

B:    你好奇怪!

Back to top

Learn Chinese Online, Free beginner lessons, best language course for beginners of Mandarin Chinese, learn to read and write the characters and speak Chinese with Oliver.