CHINESEWITHOLIVER.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lesson 14

A:    qing wen, nin shi O. xiansheng ba. 

B:    en.  

A:    hao de. zhe shi nin de qian. wode kehu

    feichang shengqi. ta zong shuo, pian ta

    de ren hai mei chusheng. dan zhe ci ta

    zhende shangxin le. nage laowai zhen

    shi ge huahuagongzi. xing. na, zhu ni 

    chenggong. 

B:    zhaopian ne?

A:    wang le. gei ni. 

B:    qing nin shao deng.

A:    请问,您是 O 先生吧。 

B:    嗯。  

A:    好的。这是您的钱。我的客户非常生气。

    她总说,骗她的人还没出生。但这次她

    真的伤心了。那个老外真是个花花公子。

    行。那,祝你成功。 

B:    照片呢?

A:    忘了。给你。 

B:    请您稍等。

Back to top

Learn Chinese Online, Free beginner lessons, best language course for beginners of Mandarin Chinese, learn to read and write the characters and speak Chinese with Oliver.