CHINESEWITHOLIVER.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lesson 9

A:    ni xiang he shenme?

B:    shui. ni ne? 

A:    pijiu.

B:    xing. fuwuyuan.

​

B:    wasai! zhen haokan! 

A:    en. qing wen, zhe shi

    shenme?

B:    na shi zhurou.

A:    nage ne?

B:    zhe shi jirou.

A:    zhege ne?

B:    na shi niurou.

A:    na shi shenme?

B:    zhe shi yu.

A:    hao. women chi ba. 

B:    man man chi.

A:    zenme yang?

B:    hao chi. ni ye xihuan ma?   

A:    xihuan. wo xiang he baijiu. 

B:    baijiu? jiugui!

A:    你想喝什么?

B:    水。你呢? 

A:    啤酒。

B:    行。服务员!

​

B:    哇塞!真好看! 

A:    嗯。请问,这是什么?

B:    那是猪肉。

A:    那个呢?

B:    这是鸡肉。

A:    这个呢?

B:    那是牛肉。

A:    那是什么?

B:    这是鱼。

A:    好。我们吃吧。 

B:    慢慢吃。

A:    怎么样?

B:    好吃。你也喜欢吗?   

A:    喜欢。我想喝白酒。 

B:    白酒?酒鬼!

Back to top

Learn Chinese Online, Free beginner lessons, best language course for beginners of Mandarin Chinese, learn to read and write the characters and speak Chinese with Oliver.